Přepravní podmínky TOP1TAXI Brno

0. Úvodní ujednání
0.1 Společnost TOP1 SERVICE GROUP s. r. o. (dále jen TOP1TAXI) provozuje službu „taxi“ – tj. přepravu osob, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných.

0.2 Všichni řidiči TOP1TAXI jsou držiteli platného řidičského oprávnění skupiny B, mají dlouholeté zkušenosti s řízením mnoha druhů a typů vozidel. Všechny vozy TOP1TAXI jsou pojištěny v souladu s platnými právními předpisy.

0.3 Pro účely těchto přepravních podmínek se dále v tomto odstavci vymezují tyto pojmy:

„Přepravce“ – společnost TOP1TAXI;

„Klient“ – fyzická či právnická osoba, které TOP1TAXI zprostředkovává přepravu na základě objednávky;

„Přeprava“ – odvoz osob a s nimi přepravovaných zavazadel, věcí a zvířat na základě objednávky klienta;

„Přepravní podmínky“ – upravují práva a povinnosti přepravce a klienta při provádění přepravy;

„Řidič“ – zaměstnanec společnosti TOP1TAXI;

„Smlouva o přepravě“ – smlouva o přepravě osob a s nimi přepravovaných zavazadel, věcí a zvířat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku;

„Vyšší moc“ – je řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy…

0.4 Tyto přepravní podmínky jsou pro klienta závazné od okamžiku, kdy se s nimi seznámil a/nebo kdy na ně bylo při uzavření smlouvy o přepravě odkázáno.

0.5 V rámci zkvalitnění služeb zákazníkům lze použít jako spolupracující firmu k přepravě společnost RP DEVINVEST CZECH s.r.o., v případě, že vozidla společnosti TOP1TAXI jsou vytížena. Poskytovatel RP DEINVEST CZECH s.r.o. se zavazuje poskytovat veškeré služby v rámci přepravních podmínek stejně jako společnost TOP1TAXI.

1. Smlouva o přepravě
1.1 TOP1TAXI zprostředkovává klientovi přepravu na základě klientem učiněné objednávky, a to osobní, telefonické, emailové nebo učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.top1taxi.cz. Každá ze smluvních stran si nese náklady spojené s objednáním přepravy.

1.2 Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem, kdy klient se svolením řidiče nastoupí do vozidla přepravce.

2. Práva klienta
Klient má právo na bezpečnou přepravu v souladu s právními předpisy platnými v ČR do místa, které určí. Klient má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy platnými v ČR, požadovat po řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu vozu. 

3. Povinnosti klienta
3.1 Klient je povinen dbát pokynu řidiče ohledně zajištění bezpečnosti přeprav i přepravy samotné. V případě závažných důvodu je klient povinen na pokyn řidiče vystoupit z vozidla.

3.2 Klient je povinen při přepravě použít bezpečnostní pás, a to po celou dobu přepravy, počínaje nastoupením do vozidla a konče vystoupením z vozidla.

3.3 V zájmu zachování bezpečnosti není klientovi v průběhu přepravy dovoleno:

 • jakkoli zasahovat do řízení vozidla,

 • udělovat řidiči pokyny k jízdě, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) nebo k porušení jiných právních předpisů (např. vyžadovat zastavení vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení, vyžadovat vjezd vozidla do místa označených dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel apod.),

 • otevírat dveře vozidla během jízdy, bránit jejich otevírání či zavírání, nastupovat nebo vystupovat, pokud je vozidlo v pohybu, vyklánět se z oken,

 • vyhazovat z vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven,

 • nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno,

 • znemožňovat či ztěžovat řidiči bezpečný výhled z vozidla či jinak zasahovat do prostoru řidiče,

 • chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu či se chovat nepřístojně k řidiči,

 • jíst ve vozidle, kouřit či užívat omamné látky,

 • znečišťovat ostatní zákazníky nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem, nebo jiným způsobem poškozovat vozidlo,

 • pokládat zavazadla na sedadla.

4. Podmínky přepravy dětí
4.1 Děti do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě, neprokáže-li klient souhlas zákonného zástupce.

4.2 Děti, lehčí 36 kg a nižší 150 cm, jsou přepravovány pouze v dětských autosedačkách. Klient se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, s dostatečným předstihem - nejméně 12 hodin předem. V případě, že je přeprava zabezpečována v obci, není toto oznámení nutné. Dítě nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy. Při přepravě dítěte v autosedačce musí být dodržovány podmínky výrobce pro umístění autosedačky ve vozidle.

5. Podmínky přepravy zavazadel a zvířat
5.1 TOP1TAXI se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla klienta buď společně s klientem a pod jeho dohledem, nebo odděleně, přičemž v takovém případě se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla do místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo přepravy, případně zavazadla (jejich obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla nebo vozidlo. Dále je řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných, křehkých či cenných (křišťálový lustr apod.).

5.2 Klient je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak řidič nenese odpovědnost.

5.3 Za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině vozidla mimo zavazadlový prostor je odpovědný klient.

5.4 Nebezpečná zavazadla, tj. věci (látky), jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu TOP1TAXI. Klient je povinen oznámit přepravu nebezpečných zavazadel při objednávce přepravy.

5.5 Klient je povinen oznámit přepravu hodnotných zavazadel v celkové hodnotě Kč 250.000,- a vyšší. Takováto zavazadla mohou být přepravována pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu TOP1TAXI.

5.6 Živá zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že nedojde k ohrožení bezpečnosti řidiče, přepravovaných osob, zvířat, ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

5.7 Klient je povinen zabezpečit přepravu živého zvířete tak, aby neznečistilo osoby, vozidlo a neohrozilo řidiče a přepravované osoby, a to zejména vodítkem a náhubkem. V případě přepravy zvířete v zavazadlovém prostoru musí být zvíře přepravováno v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je určena k přepravě zvířat. Klient odpovídá za škodu způsobenou přepravovaným zvířetem na vozidlech.

5.8 Kočárky, invalidní vozíky, lyže, snowboardy, jízdní kola apod. mohou být přepravována, jen pokud dostatečná přepravní kapacita vozidla a nedojde-li k poškození ostatních zavazadel a vozidla. Klient se zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před zahájením přepravy v rámci objednávky přepravy.

5.9 V případě poškození, ztráty, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být klient prokazatelně oznámit ihned po příjezdu do cílového místa nebo do místa ukončení přepravy, tj. před výstupem z vozidla. Řidič je povinen na požádání klienta vyjádřit se k takovémuto oznámení klienta. Bez písemného vyjádření nelze klientem škodu uplatňovat. TOP1TAXI neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci či samotného zavazadla, jednání klienta, zásahu vyšší moci, nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci.

6. Práva řidiče TOP1TAXI
6.1 Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v čl. 3 Přepravních podmínek TOP1TAXI nebo v případě překročení maximálního zatížení vozidla či překročení maximálního počtu přepravovaných osob, než je dovoleno v TP vozidla.

6.2 Řidič je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče TOP1TAXI nebo v případě zásahu klienta do řízení vozu. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.

6.3 Řidič je oprávněn neuzavřít smlouvu o přepravě, nebo od ní odstoupit v případě, že místo, kam má být klient dopraven, není dosažitelné, nebo je dosažitelné pouze s mimořádným úsilím.

7. Povinnosti řidiče TOP1TAXI
7.1 Řidič TOP1TAXI je při odvozu klienta povinen zejména dodržovat všechny předpisy a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou škodu.

7.2 Řidič TOP1TAXI je povinen v případě, že ho o to klient požádá, pomoct klientovi s nástupem do vozu a s uložením zavazadel.

7.3 Řidič TOP1TAXI je povinen po přijetí platby od klienta vystavit klientovi doklad o zaplacení.

8. Cena za přepravu
Cenu za přepravu je klient povinen uhradit dle platného ceníku TOP1TAXI, který je zveřejněn na webových stránkách www.top1taxi.cz, a to po ukončení přepravy v hotovosti, platební kartou, pomocí bitcoinu či v případě smluvního klienta uhrazením faktury.

9. Závěrečná ujednání
9.1 Řidič ani TOP1TAXI neodpovídají klientovi za škodu v případě, že řidič nebyl připraven k odvozu klienta v čas z důvodu, který řidič nezavinil (např. kalamita, objížďka, dopravní nehoda, neprůjezdná komunikace apod.)

9.2 Veškeré právní vztahy mezi klientem a TOP1TAXI se řídí českým právem.

9.3 Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2013 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových přepravních podmínek na webových stránkách www.top1taxi.cz.

Výpočet ceny
km

Vypočítaná částka je pouze orientační. Doba čekání v zácpách, na semaforech a jiných dopravních kolapsech není v ceně zahrnuta! Bližší info o přesných tarifních cenách pro jednotlivé taxi vozy najdete v ceníku

Objednávka se bere za uzavřenou až platnou telefonickou autorizací dispečera TOP1TAXI


Novinky

 • Airport taxi

  Airport taxi je komfortní expresní služba odvozu, nebo vyzvednutí na letišti za zvýhodněné ceny od (14 - 19 Kč/km).

  Zajistíme vám rychlou a pohodlnou přepravu na letiště Brno, Praha (3 400kč), Vídeň (2 400kč), Bratislava (2 700kč), Frankfurt (11 500kč) a další viz airport taxi nabídka odvozu na letiště.

  Využíjte našich služeb a stihněte své letadlo včas. Zdarma denní tisk a nápoj dle vlastního výběru.

 • Pro 8 lidí po Brně

  Ať už se chcete dostat z kteréhokoliv místa v Brně až na osm různých destinací Brna a okolí, TOP1TAXI Vás všude odveze. Celou vaší skupinu odvezeme do vašeho oblíbeného podniku, letiště, nádraží, či na jednání. Ani velké množství zavazadel, či nadměrný nákup není pro nás žádný problém. Podívejte se na naše možnosti, k dispozice je až 24 míst na jeden odvoz.

  Více informací naleznete v záložce akce.

 • Věrnostní program

  Získejte zlatou slevu s našim věrnostním programem. Získejte svou zlatou kartu již dnes a jezděte s námi za 24Kč/km.

  Jak získat zlatou kartu naleznete v záložce věrnostní karty.

 • Česky
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Русский
 • S FC ZBROJOVKA BRNO

  PRO PODPORU FOTBALU

  FLINTA TAXI!

 • FANOUŠCI ZBROJOVKY 

  JEZDÍ ZA 

  24 KČ/KM

 • Kasino Atlantis

  cesta zpět - do 20 km

  odvoz zdarma!

 • Noční život

  celého Brna

  zažijete s TOP1TAXI!

 • S námi

  můžete na dovolenou

  kamkoliv!

 • Při cestě nad 150 km

  zpáteční cesta

  zadarmo!

 • Nejlevnější

  taxi

  v Brně a širokém okolí!

 • Pro až 8 lidí

  když vás jede hodně

  jeďte i s kamarády!

 • JEZDETĚ

  S NÁMI A SBÍREJTE

  VĚRNOSTNÍ SLEVY!

 • Na všech autech

  na palubě

  FREE WIFI ZONE

 • Odvoz seniorů

  za

  zvýhodněné ceny!

 • Pro naše nejmenší

  odvoz

  i s doprovodem!

 • S FC ZBROJOVKA BRNO

  PRO PODPORU FOTBALU

  FLINTA TAXI!

PřihlášeníPoslat známemuNaši partneři

Saffron
Rádio Krokodýl Brno